Poskytování informací

Informace o škole podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Základní školy Karla IV. 1024/19 v Ústí nad Labem
za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací
– zákon č. 106/1999 Sb. –

Ředitel školy: Mgr. Pavel Ťupek
Jmenován do funkce  ředitele dne 1. srpna 2007, na základě konkurzního řízení, Radou města Ústí nad Labem.

Působnost a pravomoci ředitele školy dle zákona č. 561/2004 Sb.
rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a školním vzdělávacím programem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, školní jídelny a školní družiny, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených škole a předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy.

Rozhodování ředitele školy podle Správního řádu o právech a povinnostech v oblasti státní správy
Podle § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 školského zákona
§ 17  odst. 3 Přeřazení do vyššího ročníku – zamítnutí žádosti ANO
§ 18 Individuální vzdělávací plán – zamítnutí žádosti o povolení ANO
§ 37 Zamítnutí odkladu povinné školní docházky  ANO
§ 41 Povolení a zrušení individuálního vzdělávání  ANO
§ 46 Přijetí k základnímu vzdělávání NE
§ 47 Zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ NE
§ 49  odst. 1 Přestup žáka NE
§ 49  odst. 2 Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu NE
§ 55  odst. 1 Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání ANO
§ 55  odst. 2 Pokračování v základním vzdělávání NE

Poskytování informací o škole

(v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

Osoba pověřená poskytováním informací o škole v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 • Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na paměťových médiích.
 • Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 • Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
 • Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
 • Požadovanou (přímou) informaci poskytne pověřený pracovník žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti

 • Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 58/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
 • Novela Školského zákona číslo 49/2009 Sb.,

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí  po domluvě s vedením školy.

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle  zákona č. 106/1999 Sb.:
____________________________________________________________________

 • za každou  hodinu výkonu (vyhledávání, zpracování, apod.)         100 Kč
 • za pořízení jedné strany kopie A4                                                       2 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie A4                                                      3 Kč
 • za odeslání informace na adresu udanou žadatelem           běžné poplatky za poštovné
  ____________________________________________________________________

  Žadatel uhradí vyúčtovanou částku v hotovosti při převzetí informace nebo převzetím informace zaslané na dobírku.

Napsat komentář