Charakteristika školy

 

Úplnost a velikost školy, vybavení

Naše základní škola byla založena v roce 1932 a má své nezastupitelné místo v ústecké části Střekov

Jsme úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm. V 1. až 9.ročníku vyučujeme většinou ve dvou paralelních třídách. Škola má kapacitu 490 žáků, v současné době, vzhledem k celorepublikovému demografickému vývoji, vzděláváme 350 žáků v 17 třídách.

V dvoupodlažní budově školy se nachází 17 tříd a 11 odborných učeben. Každá třída 1. i 2.stupně má svou kmenovou třídu . Třídy jsou prostorné, většinou s výhledem do školní zahrady. Disponují vlastní šatnou a malým kabinetem. Jsou vybavené umyvadlem se studenou vodou.  Pro odbornou výuku disponujeme odbornými učebnami – učebnou fyziky, chemie, přírodopisu, anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy. Odborné učebny jsou přizpůsobeny výuce daného předmětu, jsou vybaveny sbírkami učebních pomůcek, audiovizuální technikou apod. Učitelé mají k dispozici odborné kabinety. Dále máme k dispozici 2 učebny výpočetní techniky s připojením na internet, písárnu pro výuku psaní na stroji, cvičnou kuchyni a audiovizuální učebnu. V jedné učebně je k dispozici interaktivní tabule, tento prostor slouží zároveň jako ekoučebna. Na hlavní budovu přímo navazuje školní aula a tělocvična. Aula slouží pro školní shromáždění, pořádají se zde různá představení a je také využívána jako alternativní prostor k výuce např. tělesné výchovy. Tělocvična představuje největší učebnu celé školy, je uzpůsobena jak pro míčové hry, tak pro gymnastiku a další druhy sportu. Přiléhá k ní vlastní sociální zařízení – WC a sprchy. Sbírka sportovního náčiní a vybavení je průběžně modernizována, zařazujeme i méně tradiční sporty např. florbal a badminton.  Na pozemku školy se nachází víceúčelové sportovní hřiště, pavilon dílen a skleník.  Sportoviště zahrnuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhu taktéž s umělým povrchem a doskočiště. Jeho součástí jsou i šatny, umývárna a WC. V pavilonu dílen se nachází prostor pro výuku pracovních činností ( dílna ), skladové prostory ( nástroje a nářadí pro pracovní činnosti ), šatna a sociální zařízení ( WC a umyvadla s teplou a studenou vodou ). Skleník je využíván pro výuku pracovních činností. Součástí školy je školní jídelna a kiosek. Žáci mohou chodit do školní jídelny na obědy, další možností je nákup svačinek ve školním kiosku, či v mléčném automatu.

Areál školy je dobře provozně řešený, průběžně modernizovaný, škola však nemá bezbariérový přístup.

Přízemí je řešeno jako hlavní vstup do školy, dále se zde nachází školní jídelna, kiosek, učebna a kabinet fyziky a keramická dílna. Z přízemí lze vstoupit do suterénu, kde je situována aula a tělocvična. V prvním patře se nacházejí kanceláře vedení školy, sborovna, třídy 1.stupně, učebna výpočetní techniky, audiovizuální učebna a školní družina.V druhém patře pak třídy 2.stupně, odborné učebny, interaktivní třída a další učebna výpočetní techniky. Samostatně je umístěna cvičná kuchyně, nachází se pod školní družinou.

Budova školy je obklopena velkým pozemkem, částečně oploceným. Přední část je parkově upravena, zadní uzavřená část slouží jako školní zahrada a sportoviště.

Pro žáky 1. až 5.ročníku je otevřena školní družina. Dvě oddělení mají k dispozici vlastní prostory i sociální zařízení, samostatný vchod. Družina je vybavena množstvím her, stavebnic a hraček, má svoji knihovnu a videotéku. V areálu školy má vyhrazený prostor se zahradním domkem, pískovištěm a prolézačkami. ŠD organizuje pro děti řadu akcí a výletů (spaní v družině, táborák, karneval, návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze apod.).

  V odpoledních hodinách si žáci mohou vybrat z pestré nabídky kroužků sportovních (florbal, badminton, pohybové hry), jazykových (angličtina, francouzština), kreativních (tvořivá dílnička, diskotance), i z kroužků výpočetní techniky. Vycházejícím žákům nabízíme přípravu před přijímacími zkouškami. K mimoškolním aktivitám je využívána i keramická dílna. Snažíme se nabídku kroužků neustále doplňovat tak, aby se zapojilo co nejvíce žáků školy. Vedoucími kroužků jsou především učitelé školy. Část kroužků nabízíme bezplatně.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má 25 členů, spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Naprostá většina učitelů je plně kvalifikovaných, výuku některých předmětů zajišťují i studenti, kteří si doplňují vzdělání. Vyučující 1.stupně a českého jazyka jsou proškoleni v problematice poruch učení.

Na škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, poradce pro žáky s poruchami učení, koordinátor zájmové činnosti a poradce pro ekologickou výchovu.

Obě vychovatelky školní družiny mají středoškolské pedagogické vzdělání se zaměřením na vychovatelství.

Charakteristika žáků

Jsme jednou ze dvou úplných základních škol na Střekově. Dojíždějí k nám také žáci ze spádových obcí a z neúplných základních škol (ZŠ Brná, ZŠ Malečov). Dopravní dostupnost školy je velmi dobrá.

Máme dobré zkušenosti s integrací dětí s poruchami učení i se vzděláváním cizinců.

Na škole pracuje Školní parlament. Je tvořen zástupci jednotlivých tříd , podílí se  na chodu školy, jedná s ředitelem školy a vydává vlastní internetový Občasník.

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Zelená škola. Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. V rámci projektu Kvalita testujeme deváté i páté třídy. Účastníme se mezinárodní soutěže Klokan (matematický a přírodovědný).

Každý rok pořádáme řadu kulturních a sportovních akcí – Střekovská laťka, vánoční trhy, schodoběh, štafetový maratón, sportovní olympiády, školní akademie, poslední zvonění apod. Mnohé akce již neodmyslitelně patří k tradici školy.

Pedagogové pracují na školních projektech v rámci tříd, ročníků i celé školy. Pořádáme kulturně-historické exkurze, lyžařské kurzy, akce zaměřené na vzájemné poznávání školních kolektivů.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Zelená škola. Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. V rámci projektu Kvalita testujeme deváté i páté třídy. Účastníme se mezinárodní soutěže Klokan (matematický a přírodovědný).

Každý rok pořádáme řadu kulturních a sportovních akcí – Střekovská laťka, vánoční trhy, schodoběh, štafetový maratón, sportovní olympiády, školní akademie, poslední zvonění apod. Mnohé akce již neodmyslitelně patří k tradici školy.

Pedagogové pracují na školních projektech v rámci tříd, ročníků i celé školy. Pořádáme kulturně-historické exkurze, lyžařské kurzy, akce zaměřené na vzájemné poznávání školních kolektivů.

Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s česko-saským spolkem Kontakt 97 při organizování mezinárodních dětských táborů.

Napsat komentář