Historie školy

Z historie školy

I. Založení

28.8.1931 byla firmou Mährer a Co. zahájena stavba školy v katastru Střekova I.
Kolaudace se uskutečnila za jedenáct měsíců dne 29.7.1932 a o měsíc později již vydal okresní školní úřad povolení k zahájení provozu. 

Vyučování bylo zahájeno 5.9.1932. Do Bürgerschule in Schreckenstein nastoupilo celkem 538 žáků. Jednalo se o německou chlapeckou a dívčí měšťanskou školu. Ředitelem se stal Rudolf Rudek.

Vyučovalo se v 10 třídách: 
5 prvních
3 druhých
2 třetích.
Jedna první a jedna druhá třída byly smíšené, tzn. pro chlapce i dívky.
Zajímavé jsou údaje o počtu žáků ve třídách. 

 

I.A I.B I.smíšená I.A I.B II. II. II.smíšená III. IV
52 chlapců 50 chlapců 53 žáků 52 dívek 52 dívek 58 chlapců 60 dívek 60 žáků 48 chlapců 53 dívek


Ve škole bylo zavedeno nedělní odpolední vyučování. Odpolední hodiny byly zavedeny pro výuku českého jazyka a ručních prací dívek.

II. Druhá světová válka a poválečné období změn
První ucelený zápis v kronice školy pochází až ze školního roku 1959-1960. Tehdejší ředitel, Rudolf Pokorný, však sepsal i stručnou historii od založení v roce 1932. Z tohoto zápisu vychází 2. kapitola z historie školy.

Od svého založení v roce 1932 fungovala škola jako německá měšťanská škola dívčí a chlapecká. Stejná byla situace i v době 2.světové války, kdy bylo město Ústí nad Labem součástí Třetí říše.V budově sídlilo i „ nějaké velitelství německé armády“. Jako důležitý dopravní uzel bylo naše město ve dnech 17. a 19. dubna 1945 bombardováno americkými leteckými svazy. Při náletu 17.4.1945 byl bombardován i Střekov a zasažena budova naší školy. 

( pohled na centrum města, duben 1945 )

Po skončení války byl provoz školy obnoven, musel být dostavěn levý trakt zničený bombami. Z této doby se dochovaly nejstarší stavební plány budovy.

( dostavovaná část budovy označena červeně )

 

Od září roku 1953 byla zřízena 1.jedenáctiletá střední škola v Ústí nad Labem -Střekově – Karla IV.1024. Ve 23 třídách studovalo celkem 876 žáků. Na škole učilo 30 učitelů. Ředitelem se stal Rudolf Pokorný, dosavadní ředitel Vyšší hospodářské školy.

Od září roku 1959 byla 1.jedenáctiletá střední škola ( její deváté, desáté a jedenácté třídy ) přestěhována do nové budovy na Skřivánku. Důvodem byl nedostatek učeben, žáci šestých tříd museli chodit do škol v centru města a pro první stupeň, tedy 1. až 5.třídu, nebylo místo vůbec. Po přestěhování tedy v budově vzniká 12.osmiletá střední škola s 26 třídami a 979 žáky. Škola je dobře vybavena, má učebnu chemie, učebnu fyziky, velkou tělocvičnu, dílny. U školy je velká zahrada v celkové ploše 1,75 ha, slouží jako zelinářská zahrada a sad. Začíná se budovat botanická zahrada.

III. Devítiletka

V roce 1961 došlo k reorganizaci školství, vznikly devítiletky, v našem případě 12.ZDŠ.

Funkce ředitelky školy se ujímá Božena Janebová. Ve škole je 28 tříd a 1108 žáků. Protože škola měla jen 26 učeben pro 28 tříd, bylo na 1.stupni zavedeno ve 3.a 4.třídě střídavé vyučování a jedna třída 2.stupně byla kmenově umístěna v učebně chemie.

Rozhodnutím ONV v Ústí nad Labem byla od 1.září 1962 umístěna v budově 12.ZDŠ část 16.ZDŠ. Deset tříd 6.-9.ročníku bylo odděleno i s příslušným počtem členů učitelského sboru od 12.ZDŠ, zůstalo v levém křídle budovy a sloučilo se s 1.-5.ročníkem původní 16.ZDŠ. Toto rozdělení bylo provedeno i přes námitky vedení 12.ZDŠ, že se touto reorganizací ztratí další prostory v budově vytvořením duplicity sbírek, odborných učeben, sboroven a ředitelen. Další potíže vyvstaly během školního roku .

Na podzim roku 1963 byl dokončen zahradní pavilon a pro nedostatek učeben v něm byla umístěna 3.třída. Původně zde však měla být biologická pracovna. Na jaře 1964 byl postaven skleník s dálkovým vytápěním. Ve školním roce 1965-1966 bylo opět zavedeno směnné vyučování. Na škole s 716 žáky v 21 třídách byl takový nedostatek učeben, že ani neproběhl zápis do 1.třídy. V listopadu 1967 žáci vyjeli poprvé na školu v přírodě a to do Josefova Dolu. Ve školním roce 1968-1969 bylo na škole 20 tříd a 577 žáků. Každá třída měla svou kmenovou učebnu. Vyučovalo se pět dní v týdnu, soboty byly volné. 25.října 1968 byla k 50.výročí vzniku republiky před školou slavnostně vysazena lípa. 

Další problémy s organizací výuky nastaly ve školním roce 1970-1971. Špatně zorganizovaná generální oprava ústředního topení vedla k zákazu výuky v budově. Třídy byly rozmístěny na ostatní střekovské školy. Za tři měsíce byl třikrát měněn rozvrh, učitelé neustále přecházeli mezi jednotlivými školami. Vedlo to k problémům s kázní a k úplnému zániku zájmové činnosti.

K další reorganizaci dochází od 1.září 1975. Druhý stupeň 16.ZDŠ byl spojen s 12.ZDŠ. Důvodem bylo zkvalitnění provozu školy. Ředitelkou školy se stala Hana Šnoblová, dosavadní ředitelka 16.ZDŠ. Reorganizovaná škola měla 26 tříd a 745 žáků. Vnitřní uspořádání školy bylo zcela přebudováno. Vznikly šatny pro jednotlivé třídy, odborné učebny, kabinety, cvičná kuchyně. Pavilon, který doposud sloužil pro provizorní výuku tříd 1.stupně, byl přestavěn na kovodílnu a elektrodílnu. Školní jídelna byla zvětšena o dosavadní družinu. Na konci školního roku se škola v nově vybudované aule slavnostně rozloučila s 9.třídami. Tuto pěknou tradici dodržujeme dodnes.

Od školního roku 1980-1981 byla v 5.ročníku zahájena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Ve školním roce 1985-1986 škola získala první počítač a v únoru 1988 byla slavnostně otevřena učebna výpočetní techniky.

K 1.září 1989 došlo ke sloučení 20.ZŠ a 12.ZŠ. Po odchodu paní Šnoblové do důchodu se novou ředitelkou stala Bohumila Plzáková.

IV. Po roce 1989

Od 1.září 1989 se k 12.ZŠ připojuje 20.ZŠ. Školu navštěvuje 729 žáků, pět tříd prvního stupně zůstává v budově bývalé 20.ZŠ. Ředitelkou se stává Mgr.Bohumila Plzáková. Škola nadále rozvíjí své tradice – vítání nových žáků, rozloučení s vycházejícími žáky v aule školy, poslední zvonění, sportovní olympiády apod. V 5. až 8.ročníku probíhá rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Žáci školu úspěšně reprezentují v soutěžích a olympiádách.

Život školy poznamenaly události 17.listopadu 1989. Učitelé i žáci uvítali společenské změny, které vedly ke změnám ve výuce i v organizaci školy. K nejvýznamnějším událostem patřily svobodné volby v červnu 1990.

K 1.červenci 1991 byla předána budova Pod Hradem soukromému gymnáziu a od 1.září 1991 probíhala výuka všech 651 žáků v budově Karla IV.1024/19. Významnou událostí v životě školy byly oslavy 60 let střekovské školy ve dnech 18.-20.června 1992. K 1.1.1994 získala škola právní subjektivitu.Od roku 1994 škola organizovala letní tábory ve SRN, tato aktivita trvá doposud.

I v dalších letech zaznamenali žáci velké úspěchy v nejrůznějších soutěžích. Nejen ve vědomostních olympiádách,především v matematické a fyzikální, ale narůstaly i úspěchy sportovní, zejména v kopané a lehké atletice.

V devadesátých letech probíhaly ve škole rozsáhlé rekonstrukční práce – oprava topného systému a výměníkové stanice, generální oprava střechy, několik etap výměny oken. Řada nutných oprav však školu stále čeká. Velkou komplikací byla ztráta možnosti využívat hřiště Pod Lesem k výuce tělesné výchovy. Po dlouhé době bez odpovídajícího sportoviště bylo 11.9.2000 slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou přímo v areálu školy.

V roce 2002 byla v rámci akce Internet do škol vybudována druhá učebna výpočetní techniky. Pro malý zájem byla ve školním roce 2002-2003 po více než dvaceti letech ukončena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Ve školním roce 2004-2005 byla však otevřena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Po odchodu Mgr.Bohumily Plzákové do důchodu se ředitelem školy stal Mgr.Pavel Ťupek. V současné době škola úspěšně navazuje na své tradice a vytváří nové. 

Pořádáme ve vestibulu školy Vánoční trhy, zapojili jsme se do projektu Kvalita testováním devátých tříd. Snažíme se modernizovat vybavení školy i výuku. Daří se nám to i díky sponzorům školy. Hledáme různé cesty pro uplatnění našich žáků, zapojujeme se nově do ekologických aktivit. Získali jsme titul Zelená škola roku 2006. 

Žáci mají možnost ovlivňovat chod školy, pravidelně se schází Školní parlament. Další velké změny školu čekají od školního roku 2007-2008 v souvislosti se zavedením školního vzdělávacího programu.

Napsat komentář